zondag 25 augustus 2019

Teresa Helena Higginson en de intellectuele Hoogmoed

Teresa Helena Higginson 
Overgezet  (voor zover mogelijk i.v.m. helaas afwezige opmaak)
 uit mijn PowerPoint en flip-over presentatie. (anno 2017)

Gebruik pijltjes toets heen en voor terug


inhoud:

- inleiding  (5 pg)
- Waarom deze Devotie? (6 pg)
- Theologie Heilig Hoofd deel 1 (12pg)
----------pauze/vervolg----------
- Intellectuele HOOGMOED vanuit de/mijn praktijk ( 5 pg)
- Eind-tijd Profetieën (5+1 pg)
- Theologie Heilig Hoofd deel 2 (8 pg)


   "Bruid van de gekruisigde". 
     Onderwijzeres te Liverpool anno 1844-1904
    Een nieuwe devotie als effectief wapen tegen de "intellectuele hoogmoed"
(Devoties zijn, in onze westerse wereld zo ie zo geen vanzelfsprekendheid!)
Op weg naar de “glorietijd”van de"intellectuele hoogmoed"
Het jaar van de Barmhartigheid Is uitgelopen tot
een periode van barmhartigheid.Gods liefde voelt“on-eindig”
Innig verbonden met Gods Barmhartigheid (H.Hart)
is ook zijn Goddelijke Gerechtigheid (Heilig Hoofd)
Bijbels ontzag  in de “Vreze des Heren”
mogen wij omkeren in HOOP:
===========================================================================
Gebed om Hoop:
Mijn Heer en mijn God,ik hoop met een vast vertrouwen,
van U te verkrijgen, door de verdiensten van Jezus Christus:
Het eeuwig geluk en de genade daarvoor nodig.
Omdat U oneindig goed bent, almachtig en getrouw in Uw 
beloften. In deze HOOP wens ik te leven en te sterven.
======================================================
Onze tijd, met redenen de 
“ echte  eindtijd ”genoemd,
komt niet uit de lucht vallen (1):
Opmaat voor deze tijd :
Het heidens Romeinse wereldrijk
“Herontdekt” in de zgn. Renaissance (af 1500)
Opkomst van “humanisme”   en van een humaan christelijke “reformatie” af 1790:
Vrijheid,gelijkheid,broederschap
• de VERLICHTING
Onze tijd :“New Age”, Postmodern, "Neo"liberaal...etc...
D.w.z. Het individu neemt een hoge vlucht
 maar mist een/haar ZIEL als besturend fundament. 
De mens wordt baas in eigen mens zijn,
de mens is zichzelf genoeg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De hemel grijpt (als altijd) kordaat in (2):
Margaretha Maria Alacoque
(1647-1690): De mens is geroepen tot aanbidding; tot het eerste gebod. Jezus biedt zijn brandend hart ter aanbidding aan.
Maria verschijnt te La Salette (1843). Zij geeft ons haar "spoorboekje”,lopend tot aan de eindtijd en zelfs erna
Teresa Helena Higginson: (1844-1904) De goddelijke wijsheid als besturend“netwerk”.Jezus als hoofd van de Kerk. Vanuit zijn H.Hoofd afstralend naar zijn H.Hart.De aanbidding van zijn alomvattend Heilig Hoofd: De devotie tegen het zegenvierend (inter-)“netwerk”van Intellectuele hoogmoed in de komende tijd (...er bestaat ook een verticaal netwerk...dat van God!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Helena Higginson was een van de grootste “heiligen”van de 19e eeuw (aldus ook haar biechtvader) (3)
• Hoewel eerbiedwaardig (1937) zal deze mystieke “heilige”niet vlug heilig worden verklaard vanwege haar devotionele Heilig Hoofd theologie. 
• Omtrent het wanneer van de algemene verspreiding van deze , door Jezus  ingegeven  en voorspelde belangwekkende devotie, werd haar nooit iets naders voorzegd.
• Het lijkt dat deze devotie bestemd is voor het   “hoogtepunt” (cfr. dieptepunt) van het verlichtings denken en vooral voor de mooie tijd die daar onmiddellijk op gaat volgen:

   de N.W.O.G."De Nieuwe Wereld Orde van God" (Dan.2:44+7:23ee.v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waarom nu juist voor onze tijd (4)?
La Salette (1843) Maria, als zeer bezorgde moeder blijft,
   via haar“spoorboekje”, onze tijd waarschuwen.
. Fatima (1917) Waarschuwingen voor onze tijd.
• Garabandal (1962-1965), Spanje/V.S.:
  Drie waarschuwingen betreffend onze tijd:
  Waarschuwing, Wonder en Straf....
Garabandal staat niet alleen:
De Heilige zuster Faustina Kowalska 
(zuster en apostel van Gods barmhartigheid;
 1935 Polen):
  “Voordat ik als rechtvaardige  rechter verschijn,
   kom ik eerst als Koning van Barmhartigheid.”

=================================================================================
Waarom nu juist voor deze tijd (5)?

   
      "Alvorens de dag van mijn Gerechtigheid aanbreekt zal er aan de hemel een kruis verschijnen: Uit de wonden van Mijn handen en voeten  zullen lichtstralen tevoorschijn komen die, voor korte tijd, de aarde  zullen verlichten": Heilige Faustina verbindt hier ook het Heilig Hart met Heilig Hoofd.
=================================================================================          Interieur met doornenkroon.Rechts in de deur sta ik. Geeft een goed beeld van de ruimte! 
Mijn twee bezoekjes aan LIVERPOOL met daartussen 50 jaar. Stad van uitersten:
  (Hard) Rock, maar ook de Stad van Teresa Helena Higginson
============================================================================


Teresa een zgn. mystieke “heilige” voor nu (1) :
 Ontving, op vier jarige leeftijd, al een kennis-beeld van de heilige Drie eenheid
  (feest Maria opdracht>tempel)
Haar dominant karakter > ingezet naar heiligheid
Vanaf 1865 en verdere leven was zij een geliefde onderwijzeres.
 Alleen intimi wisten wel iets meer
Dagelijkse extasen met Jezus,Maria, (Josef,Petrus )
Ernstige en pijnlijke aanvallen van de duivel
Bilocatie met vele jaren aan hulp bij heidense volkeren
1860  9 maanden ziek en “op sterven”
1874  stigmata, bruid (ring) van de gekruisigde
1904  sterfbed en overlijden.
============================================================================================
Theologie (2) devotie tot Zijn H.Hoofd: 
Men aanbidt mij thans met spotkroon, dwazenkleed  en rietscepter.
  Maar men zal mij aanbidden:
 * Vanwege de wijsheid voortkomend vanuit de Vader
  (denk daarbij aan mijn afbeelding aan Veronica gegeven)
Als Koning der koningen, Almachtige en Albeheerser
Als tempel van de glorie van de Heilige Drie-eenheid
Als spiegel van Waarheid,Reinheid,Kennis en Liefde
Als tempel ter volmaking van alle devoties
Als genoegdoening voor het lijden van de H.Maagd 
Feestdag van de "zetel van de Goddelijke wijsheid" (H.Hoofd) zal straks worden:
Vrijdag octaaf dag van het H.Hartfeest 
============================================================================================
Theologie (3) van zijn Heilig Hoofd 
Afbeeldingsresultaat voor jezus christus
Heilig Hoofd,  Oorsprong van WIJSHEID ⇐⇐⇐
Beeld van GOD de Vader
Bron van Geloof (1e Persoon              
van de Heilige Drie-Eenheid)
----------------------------------------------------------
Heilig HartOorsprong van Liefde
Beeld van GOD de Heilige Geest
Bron van Liefde (3e  Persoon
van de Heilige Drie-Eenheid)
----------------------------------------------------------
Christus: Reddend Licht, Water en Bloed
Beeld van GOD de Mensen-Zoon
Bron van HOOP (2e Persoon
van de Heilige Drie-Eenheid)
======================================
Theologie (4) van Zijn Heilig Hoofd
 Jezus en Maria met geest ziel en lichaam in de hemel.
Is Jezus een Heilige....? Is Maria een Heilige? 
Beiden Heilig!  Beiden mogen we ze vereren.
Beiden zijn ze geschapen en hebben zij
met geest ziel en lichaam op onze aarde geleefd.
Beiden leven ze nu in het ongeschapen licht
van de Goddelijke Drie-Eenheid. (2e Persoon > Jezus in de Hemel)

                            (zie Flip-over) (excuus kwaliteit)


===========================================================================Theologie (5) van Zijn Heilig Hoofd

Aanbidding (Jezus) en verering  (Maria) maken ons  klein

Aanbidding leert ons de goddelijke deugd van de  eenvoud

Aanbidding   >  een ongeschapen zgn. “ingestorte” kennis
(Ofwel = een bovennatuurlijke vorm van ons menselijk weten)

Aanbidding = precies het omgekeerde van
                intellectuele hoogmoed
==================================================================
 Theologie H.Hoofd voor deze tijd (6)  (apoc.5:1-6) 
  Jezus Christus:Hoofd, Koning en Rechter over de mensheid
 zoals aan Hem gedelegeerd vanuit Zijn Vader.

 Jezus Christus: Bevoegd het verzegelde boek van Zijn Vader te openen.

 Jezus kent de inhoud, de basis van zijn oneindige  Goddelijke kennis en wijsheid namelijk:

Zijn Goddelijk Genade Plan met de mensheid
(”Maak u geen zorgen over wat u zal zeggen.....")( Mat:10,17-22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theologie H.Hoofd voor deze tijd (7) 
Paulus aan de Korintiers: (1 korr.2,6-10)
•"Wij spreken, onder de heiligen, over wijsheid. Maar dat is niet de wijsheid van deze wereld, of van de machten die deze wereld beheersen (waarvan de ondergang trouwens op handen is). Wij verkondigen een goddelijke wijsheid die verborgen was. Het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd 
       tot onze verheerlijking".
•"Geen van de machthebbers van deze wereld
   heeft ervan geweten".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theologie Heilig Hoofd voor deze tijd (8)   
Niemand kan zalig worden zonder medeweten van deze,
door Zijn genade in de geest en in de ziel
“ingestorte”,ongeschapen geloofskennis.
Het Heilig Hoofd van Jezus zetel van:
Goddelijke en menselijke wijsheid en kennis. 
Het Heilig aanschijn van Maria ook te zien als
een afstraling van het Heilig Hoofd van Jezus.

============================================================================
Theologie Heilig Hoofd voor deze tijd (9) 
* De Drie-eenheid: zie de
  Boeken van de WIJSHEID
 Jezus Sirach (1-4 en 1.1,1-6)
* Voor de schepping was al de WIJSHEID (spr.8,22-31)
* De Wijsheid is de Basis voor de GERECHTIGHEID
* Gerechtigheid is de Basis voor het OORDEEL

============================================================================
Theologie(10) devotie tot zijn Heilig Hoofd 

* ZEGEL van wijsheid: apocalyptisch TEKEN op ons  voorhoofd.

* EINDTIJD: vruchten van dit zegel:
          Kennis, Overgave, vertrouwen en BESCHERMING

* DRIE DONKERE DAGEN: Profetie van Teresa, beschrijvend
         de zgn. 3 donkere dagen. (T.H. brieven:1880(#57)pg.362

* Eccl:8:1 De wijsheid van de Mens straalt uit Zijn GELAAT

We aanschouwen de God-Mens en we aanbidden Hem

 =============================================================================
Intellectuele moed versus hoogmoed  (11)
      Moe(rood of zwartfascineert ons altijd weer
. Volharding, rede, wil en moed zijn Doelgericht> Christus
Eenvoud, doorzicht, harmonie, vrede.
 Wij: het zijn een Gratis giften van God.                                       
. Aandacht voor 1e gebod
Aanbidding , dankbaarheid, nederigheid
. Vertrouwen > verlossing
• Deugd van de Hoop,deugd van de vreze  des Heren
• Apostelen Laatste dagen (LaSalette) > N.W.O.G.
Martelingen zijn denkbaar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moed  (rood of zwart)  fascineert ons altijd weer
• Onmenselijke werk concentratie,agressie >”N.W.O
• Verdeeld over veel en verloren in complexiteit
• Diefstal van Gods tijd. Alle werk > BABEL (jes:13/19)
• Aanbidding> (digitaal)wereldmodel en haar “baas”
• Verlossing geblokkeerd!
• Agnosticisme > angst en vele soorten verslaving
• Doel >”Universele Politieke Correctheid” > N.W.Orde
Zelfmoord is denkbaar
==========================================================================
Theologie H.Hoofd voor deze tijd  (12)
Onze Lieve Heer gaf mij te kennen:(alles uit C.Kerr:135 ev.)
“De Intellectuele Hoogmoed onttrok nu meer dan ooit zielen aan de liefde en de H.Kerk. De hel werd ermee gevuld. Het licht der negentiende eeuw bleek een dwaallicht. De mensen hebben geleerd vergif te eten.Het water van de z.g.n. wetenschap werkt dodelijk.”
==================================================================================
 Jezus, het ware licht, zal opstaan en ons van de boom des levens te eten geven. Wijsheid en Warmte zal Hij uitgieten over de aarde(N.W.O.G.).Hij brengt ons de tarwe zijner uitverkorenen: Goede vruchten met nectar en honing als drank.”
Lees ook Profeet Maleachi, 3,19-20a
“Heilig Hoofd van Jezus vermeerder bij ons de goddelijke deugd van  de HOOP
 ==================================================================================
Teresa Helena Higginson
==================================================================================
 Wereld van de beta wetenschappers (1) 
  Heeft ook deze tijd aan de Bijbel genoeg? Absoluut! 
Maar…God lijkt het toch noodzakelijk te vinden om, juist in deze periode, “profet(ess)en” te sturen om zijn apocalyptische plannen met onze wereld nog extra te onderstrepen. Niettemin:

Paulus aan de Kollossenzen 2, 6-15 :
• Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieën. Puur menselijke bedenksels die de zgn. “elementen” van de kosmos verheerlijken maar Christus bestrijden. Immers in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig. Hij is het HOOFD waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn.
 • Zie ook: Lucas 21,8-10: Want velen zullen optreden in mijn naam en zij zullen zeggen: “Ik ben het” en “het ogenblik is nabij “. Loop niet achter hen aan!
================================================================
Wereld van de beta wetenschappers als podium voor intellectuele hoogmoed (2) 
Religie is altijd vanzelfsprekend geweest:   
Aristoteles geeft vijf gods -bewijzen.
Thomas van Aquino neemt ze over en bouwt ze in in zijn "Summa Theologica". 
In de 19e eeuw: Het A-theisme 
(wil "bewijzen" dat God een verzinsel is)
incl. geboorte van de vrijmetselarij in "Haute Finance" 
In de 20e eeuw het"Agnosticisme"
("God laat mij onverschillig, ik zie wel...")
In onze tijd het "Apa-theisme"(van apatisch,
de Gods-kwestie zelf is al niet meer opportuun)
In een iets mildere vorm kennen we
in onze tijd ook het zgn."Iets-isme"
(er moet wel iets bestaan buiten of boven ons)

Wij beleven nu de uitloop 
van de“knop”naar de  bloem 
Daarom ontleden we graag het binnenste van deze uitlopende knoppen!
Daarbij valt op:  Na Gods gebruike-
lijke lineair ontwikkelings patroon:
Ineens een exponentiële  VERLICHTINGS "groeistuip". Waarom?
Er bestaat een "iemand......" die dat denkt te weten......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1935 : Standaard Model gered: Het Neutron in dat jaar misbruikt om de deeltjes structuur alsnog te redden.
2012 : Higgs: er moet een albesturende energie bestaan en deze is door hem mathematisch aangetoond. Standaard Model gered 
Dat ook bewijzen was een succes voor het CERN (maar....geen massa (=deeltje) dus..... geen subsidie! ))
2017 : CERN*)Paniek: in10 jaar geen nieuwe massa (=deeltje) aangetoond (Zelfs in feite al sinds 40 jaar,dus weer geen subsidie)
2015 : ir. Uiterwijk Winkel (NL)  Zijn levenswerk is de ontwikkeling van een deeltjes architectuur zodanig dat een "misbruikt Neutron" (1935) niet nodig is om de deeltjes      theorie te verklaren. Zijn, strikt logisch model, schittert door EENVOUD. Hij volgt de werkwijze van Aristoteles, genaamd  "Hylemorphisme"
Helaas....eenvoud is nog altijd niet wat het CERN zoekt....
In feite zijn alle ontdekkingen in de micro kosmos al gedaan langs wiskundige theorie (cfr. Hylemorfisme) alvorens aangetoond.

*)Het CERN definieert de architectuur van een deeltje
door dat deeltje "kapot te schieten".
Vervolgens wordt daaruit,uitsluitend in theorie,
het deeltje inhoudelijk herleid.
Aangezien bij die “explosie” NEUTRONEN zijn ontstaan,
wordt dan afgeleid dat het deeltje zelf
"ook wel neutronen zal bevatten…"
Dit nu lijkt alles behalve wetenschappelijk!

2018 : Delft: Qu-bits communicatie blijkt "tijdloos"
            ook op kilometers afstand (en Einstein dan?)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De I.T. Branche als podium voor I.H. (3)
 • Van“analoog” (immaterieel) naar digitaal (materieel)
  “Analoge” werkelijkheid wordt tot digitaal  MODEL
•  Aanbidding van het “MODEL” als  =  een PRODUCT
  Algoritmes >   BIG  DATA >   Artificiële “Intelligentie”
•  Deze “PRODUCTEN” worden verhandeld alsE.R.P.” 
•  E.R.P. (Enterprise Resource Planning)
                    *) Globalisering  N.W.O. BABEL
                         *) Android, Vertaal-modules, "Zoom", G5/6 , etc. 

===============================================================              ERP  voor de grafische bedrijfstak (excuus>kwal.)
De I.T. Branche als podium voor I.H. (4)
Prive handeling (bv.een operatie),robotisering        (2000-nu)
Bedrijf:Totale logistiek en finance als een Model    (1970-’85)
Dienstverlening : Bank, hypotheek,verzekering       (2000-nu)
Staat                  : Plan, uitvoering, bv. fiscale input   (2010-nu)
Enterprise Resource Planning (ERP) zie flap-over>
============================================================================
Profetieën van Heiligen over deze tijd (1) 
Het gaat hier om de visionaire woorden van Jezus aan de Heilige Brigitta. Het belangrijkste:  Het MIDDENSCHIP. Ieder schip draagt daarin zijn vracht. Die vracht is de Heilige Nederigheid van de zgn. “Donkere Middeleeuwen….”  Deze periode blijkt rond 1375 al een einde te nemen met de opkomst van het Renaissance en al het kiemen van de Verlichting
=========================================================================
Profetieën van Heiligen over deze tijd (2) 
de IRON/CLAY(ijzer en klei) periode (Egypte), Babylon, Perzie (en Meden), Athene, Rome, "Verlichting", NWO, NWOG.
======================================================
profetieën voor deze tijd (3) 
       Daniel  12,8-13   (de  NWO periode)
Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik de Heer: Waarmee eindigen deze dingen? Daarop atwoordde hij: “Ga, Daniel, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden maar: de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen zullen de wijzen inzicht verkrijgen.
Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalf honderd negentig dagen verlopen (i.e. +/-  3,5  jaar )  (NWO)
Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderd vijf en dertig dagen bereiken!  (NWOG)
=====================================================================
Profetieën (4) voor deze tijd:
          De “N.W.O.G.” in barensweeën ....
 Alvorens  het nieuwe Jeruzalem neerdaalt vanuit de hemel en de aarde het tabernakel van de heilige Drie-eenheid en zetel van de goddelijke Wijsheid zal worden,
STAAT ER NOG HEEL WAT TE GEBEUREN :
(en het wanneer daarvan  is natuurlijk 
alleen voorbehouden aan God de Vader)…...
==================================================
Heilige Anna Catherina Emmerich
Heilige Pastoor van Ars
Heilige Maagd Maria te La Salette  

Afbeeldingsresultaat voor ratzingerKardinaal Ratzinger

Paus Benedictus VIAfbeeldingsresultaat voor paus johannes paulus ii
Bijschrift toevoegen

Heilige Paus Johannes Paulus II    
=========================================================

Profetieën (5) van Heiligen over deze tijd
Heilige Anna Catherina Emmerich (dd.13mei1820) : ".....ik zag ook het verband dat er is tussen de beide Pausen. Ik zag hoe schadelijk de consequenties van deze valse Kerk zijn. Ik zag de Kerk toenemen in omvang.  Ketters van elke soort traden toe tot de stad Rome.De lokale clerus verflauwde. Ik zag diepe duisternis....."
==========================================================================
De Heilige Pastoor van Ars ontving via satan, inzage in satans N.W.O. plan. ( 1953, H.A.Lunshof, Elsevier )
“Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een Kerk van menselijke heerlijkheid. Met martelaren, onnozelen en heiligen: Het mystieke lichaam van Kerk en Staat. Een Paus zal die Kerk hebben. Hem valt wereldheerschappij toe. Een nieuw evangelie van gelijkheid, broederschap en liefde. De mens kan de aarde tot paradijs maken.Hij heeft de steen der wijzen gevonden.De wetenschap is zijn dienaar.”HIJ zal WIJ zijn..”.De mens zal vrij zijn van de ketenen van overlevering en kerkelijke traditie. Een sociale Kerk”.
===========================================================
 Profetieën (6) voor deze tijd 
Profetie Maria te La Salette (1) (9 sept. 1846)
Summiere selectie uit haar “spoorboekje” (van drie paginas): Imprimatur Mgr. Zola, Bisschop van Lecce. Ook geloofwaardig bevonden door de Heilige Pastoor van Ars.
“.....Vooraleer dit gebeurt zal er een Schijnvrede”zijn.Men zal alleen denken aan zich vermaken en de goddelozen geven zich over aan allerlei zonden..... “Rome zal het geloof verliezen en worden tot de zetel van de Antichrist. Wonderbare verschijnselen in de lucht en op aarde en de mensen zullen steeds verdorvener worden"
=========================================================================
Profetieën over de Kerk van NU (7)   
Opm: de zgn. Fatima geheimen zijn bij hen alle gekend.
(1969) Kardinaal J.Razinger: “De echte crisis is nog maar amper begonnen.  Wij moeten rekenen op verschrikkelijke omwentelingen”
(15-7-nu) "Ambtelijk" Paus Benedictus XVI : Verheugd dat de Kardinalen (groep K9) verwacht dat God Zijn Kerk nooit zal opgeven. “Zelfs al heeft het schip al zoveel water gemaakt als totop de rand van kapseizen”.
(1-3-1989) Heilige Paus Johannes Paulus II
(vgl: Joel: 2;28-32) :ondergetekende autorisatie
15-01-1991 : mgr. Petrus Canisius van Lierden.)
“Spoedig moeten we rekenen op nieuwe kastijdingen die alle andere straffen die ooit plaats vonden overtreffen. Niemand zal aan deze kastijdingen ontkomen dan wel hij zal ze met liefde over zich laten komen. Dan zal hij onmiddellijk worden verlost zoals de goede moordenaar op het kruis. Ofwel hij zal voor altijd verloren zijn als hij in opstand komt, zoals de godslasterlijke moordenaar die in zijn trots werd geraakt."
       Lees : Lucas 21,10-12
=============================================================
      Maria te La Salette    (9 vervolg van 3)
Tenslotte roep ik de
 “APOSTELEN VAN DE LAATSTE DAGEN
(....,door Xr gehaald uit alle hoeken van de straten.....) 
Trouwe volgelingen van Jezus Xr. Geleefd in zelfverachting, armoede en nederigheid, in gebed, in versterving, in kuisheid, in lijden, onbekend bij de mensen
Ik roep mijn kinderen, hen die ik a.h.w.
In mijn armen draag:
TREKT EROP UIT EN LAAT U ZIEN!
WANT HET IS NU DE TIJD,
HET EINDE VAN HET EINDE!
===================================================
Jezus Christus Koning van de N.W.O.G. (10)
Teresa brengt ons (na vertwijfeling) ook HOOP.
 “De Zon der Gerechtigheid
zal opgaan en we zullen Hem
 in het ware licht van Zijn Wezen zien.
 Zo wij ons willen laten leiden, zal hij de ogen van onze ziel openen, ons verstand onderrichten, ons geheugen verlichten, onze verbeelding vullen met nuttige zaken, onze wil sturen en ons gehoor met schoonheid verzadigen....”

 (Cecil Kerr pg. 136) Lees: Profeet Zakarias 12,10-11 e.v.
 "Oh...Wijsheid van het H.Hoofd,
             leid ons op al onze wegen!”
     ==========================================

        
Jezus Christus Koning van de N.W.O.G (9)
Komt allen tot mij die belast en beladen bent
(Belast vanuit de wereld, beladen vanuit eigen keuze)                Joh. 15,18-21: (2e Afscheidsrede)                                             In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als de wereld u haat bedenkt dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn dan zou u liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van deze wereld zijt maar ik u uit de wereld heb uitgekozen,
daarom haat de wereld u.”
Joh. 16,2  Ja, er komt een tijd dat, ieder die u doodt, zal menen een daad van Gods verering te stellen.
Lees ook Lucas 21,5-19 over de Eindtijd
Als de wereld U liefheeft.....Keer U om naar HEM!
=============================================
Theologie (11) Devotie tot het Heilig Hoofd
Antwoord van Teresa aan haar geestelijk leider:
                      Ik ga doen wat U mij heeft gevraagd:
  De vraag die u mij gesteld had was:
        Waarom eigenlijk Onze Lieve Heer Zijn H.Hoofd als het orgaan van de vermogens Zijner H.Ziel geëerd wilde zien, terwijl toch de ziel ongetwijfeld in heel het lichaam huist en het hoofd niet wordt beschouwd als het organisch centrum van alle krachten der ziel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Theologie (12) Devotie tot het Heilig Hoofd 
Wat mij te verstaan werd gegeven (via Jezus) is het volgende:
 De rede of het intellect is in ons het onderdeel van de ziel dat God het naaste staat. Op bijzondere wijze is het een beeld van God. Ja het is het licht van God zelf in deze ziel en daarin zien wij God zoals Hij is en onszelf zoals wij zijn. Daardoor zijn wij in staat goed van kwaad te onderscheiden. Daar het hoofd de zetel van het verstand is en alle geestelijke vermogens daarin liggen opgesloten, stralen ook uit het H.Hoofd, in een gloed van schitterend licht, alle kennis en begrip. Ook zetelt daarin de leidende macht die de Wil en de aandoeningen van het hart bestuurt .Hierin ligt de betekenis van de zo vurig door Jezus gewenste devotie.
Dat nl. het H.Hart door het H.Hoofd wordt bestuurd.”

===========================================================================
Theologie Devotie tot het Heilig Hoofd (13)
WaarheidWat is Waarheid? (cfr. Ook de uitspraak van Pilatus)
Het fundamentele concept van christelijk Europa is altijd de Waarheid geweest. De absolute maat tussen God en mens. “Ik ben de Waarheid”(Jo 14,6). Uit de erkenning hiervan spruit ook onze westerse democratie voort. Middels Jezus, de God-mens, zijn wij in staat de waarheid te (her)kennen. De waarheid is toegankelijk via de rede. Dit is fundamenteel voor de devotie tot het heilig Hoofd van Jezus. Waarom deze devotie in de zgn. Eindtijd? Waarom is zij van groot belang, juist in deze tijd?
==================================================

Theologie Devotie tot het Heilig Hoofd (14)
Deze devotie staat lijnrecht tegenover het monotheïsme van de ISLAM. Voor hen blijft de Waarheid in Allah verborgen. Want Allah is een “gesloten systeem”. Wat in de Koran over waarheid te vinden is komt uit het hoofd van Mohammed en niet vanuit hun “onkenbare god Allah”. Mohammed en zijn Koran stelt tegenover liefde de Haat als een deugd. Deze haat staat gericht op het Christendom. (koran 9.30): “Christenen zeggen: “de Messias is de zoon van God”{…} “Moge Allah hen vernietigen voor het zover afdwalen van de waarheid.” {koran 9:30;cf.63.4} (idem Joden, als wortels van het Christendom)
Een eindtijdelijke botsing tussen de Westerse en de Islamitische wereld kan, op grond van deze fundamentele tegenstelling, niet uitblijven.
========================================================= 
Theologie Devotie tot het Heilig Hoofd (15)
Botsingen tussen beide werelden: (Post) Christendom en Islam  blijven niet uit. Alleen middels dictatoriale ingrepen zou de rust, tijdelijk, kunnen terugkeren. Intussen werden de miljarden van het “cybernetisch talent” Bill Gates (cfr: MS DOS en Windows) geïnvesteerd in een “veel belovende” nieuwe organisatie genaamd: ID2020. Binnen dit bedrijf vindt een fusie plaats tussen know how uit “Big Data”, Nano fysica en Biochemie. DOEL: Het menselijk lichaam (….“helaas” bij uitsluiting van zijn Ziel….) bestuurbaar te maken richting de N.W.O. Vooralsnog door bestaande gratis landelijke inentings- programma’s te “upgraden” met biochemische nano chips.  Deze chips kunnen de unieke menselijke eigenschappen van hun lichaams-omgeving omzetten in numerieke code.
        Nu operationeel in Bangladesh, Guinea, VS: Austin (Texas) en Boston. Straks globaal operationeel op N.W.O. niveau. (cfr: apoc: 13,16-18)
=================================================================== 
 Theologie Devotie tot het Heilig Hoofd (16)

Spreuken 8,22-31
Zo spreekt de WIJSHEID van God:
 De Heer schiep mij voor al het bestaande. Voor al dat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang voor het begin van de Aarde. 
Toen hij de fundamenten van de Aarde legde, was ik aan de zijde van de kunstenaar. Ik was zijn troetelkind. Dag aan dag speelde ik aldoor voor Zijn aangezicht. Ik speelde over het oppervlak van de Aarde en het was mij een genot bij de mensen te vertoeven.
=================================================


=================================================================

Oh Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, die alle bewegingen en gevoelens van het H. Hart geregeld, ingegeven en geleid hebt, leidt Gij ook al mijn gedachten, woorden en daden. Zoals Gij het beloofd hebt, wees het middel tegen de kwalen van onze tijd; de geestelijke hoogmoed en het ongeloof in God. Door Uw smarten, door de doornenkroon die uw hoofd verscheurd heeft, door de slagen, het bloed, de beledigingen waarmee Gij overstelpt werd, alsook door de liefde, die het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Heilige Moeder, betoonde, mocht Gij worden aanbeden, verheerlijkt en geëerd, zohaast en op een zo volmaakte en algemene wijze mogelijk, volgens de raadsbesluiten van uw Goddelijke Voorzienigheid tot glorie van God, tot heil van de zielen, tot de inzichten van het H. Hart, tot het volbrengen van de Goddelijke Wil en het zo brandend verlangen dat Gij uitgedrukt hebt. Amen.

==============================================================
geraadpleegde literatuur: 
                Teresa Helena Higginson,bruid van de gekruisigde /Cecil Kerr/NL vertaling door Pastoor Kwakman Handboek Devotie tot het H.Hoofd/Pater Marcel/pastoor Jack Geudens
                *Description Devotie v.h.Heilig Hoofd  /Kevin.van den Berg
        •Teresa Helena Higginson en haar zending (scriptie)  /I.H.T. Herkenhoff Konersmann-Van Oppenraaij
De ster in het gebergte garabandal / Marcel van Hove
Dagboek   van Conchita garabandal  /Conchita Gonsalez  
     * Fatima / H.Jongen
Herinneringen van zuster Lucia   /Zuster Lucia

Fatima 1917 ; 100 jaar Fatima / Dr.G.J.M.v.d.Aardweg

Dagboeken van de Heilige Zuster Faustina  /Heilige Zr. Faustina

Het ware leven in God  III,IV,V,VI  /Vassula Ryden

Christenen ontwaakt!  /B.Bahlmann

Het leven van Maria  /Anne Catherine Emmerich

Mystieke stad van God, leven van Maria / Maria von Agreda

EPOS van de God-mens (12 delen)  /Stichting Maria Valtorta

Voorzeggingen van Jezus   /Stichting Maria Valtorta

•Brieven vanBernadette  /Bernadette Soubirous

Medjugorge  /Rene Laurentin

Boodschappen van Maria in Medjugorge  /Rene Laurentin

Meer verschijningen van Maria  /Rene Laurentin

Wat is natuurfilosofie voor filosofie? /Rudolf  Herkenhoff     Konersmann  (scriptie,Areopaag)

Natuurfilosofie  /Prof.Dr. A.G.M.van Melsen

Apologie van het Christendom/Prof. Dr.Rudolf van Oppenraaij sj.

Geschichte der Philosophie I /Johannes Hirschberger

Intervieuws  met Berry Uiterwijk Winkel / Franklin Roos,/David   Growss

*webpage   www.uiterwijkwinkel.nl/ ir.A.P.B. Uiterwijk Winkel  webpage

KIJK/New Science  ontwikkelingen rond micro/macro kosmos

gespecialiseerde medewerkers KIJK/NewScience.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

Geen opmerkingen:

Een reactie posten